U kunt deze deelnemersovereenkomst hier downloaden

Deelnemersovereenkomst GGD-datalek claim

Deze Deelnemersovereenkomst geldt tussen Stichting ICAM, gevestigd te Amsterdam, en de persoon die zich via de website van Stichting ICAM heeft aangemeld voor de collectieve actie over het GGDdatalek. Die aanmelding wordt per e-mail bevestigd.

HET GGD-DATALEK

Stichting ICAM zal een collectieve actie starten tegen de Nederlandse overheid vanwege het GGDdatalek. Met het GGD -datalek bedoelen wij de situatie vanaf februari 2020, waarbij de GGD ITsystemen onvoldoende beveiligd waren. Het betrof de IT-systemen waarmee corona test- en vaccinatieafspraken werden gemaakt (CoronIT) en bron- en contactonderzoek werd uitgevoerd (HPZone). Doordat de systemen onvoldoende beveiligd waren, waren gevoelige persoonsgegevens van ongeveer 6,5 miljoen Nederlanders toegankelijk voor ongeautoriseerde personen. Deze gegevens zijn mogelijk ook gestolen en verhandeld op internet. Stichting ICAM vindt dat het onvoldoende beveiligen van de IT-systemen een ernstige overtreding was van (onder andere) de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

DE GEDAAGDE PARTIJEN

Wij vinden dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verantwoordelijk is voor het GGDdatalek. De minister van VWS vindt echter dat de GGD’en zelf verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van IT-systemen. Daarom moeten wij ook de GGD’en aanspreken. Mogelijk zullen ook nog andere partijen worden betrokken, zoals GGD-koepelorganisatie GGD GHOR, Veiligheidsregio’s, gemeentes en technische dienstverleners.

DE CLAIM

Wij vinden dat de overheid zorgvuldiger moet omgaan met de privacy van burgers. Ook willen wij dat de overheid een schadevergoeding betaalt aan iedereen van wie persoonsgegevens toegankelijk zijn geweest en mogelijk zijn gestolen en verhandeld. Om dat te bereiken zullen wij met de overheid in onderhandeling treden. Als dat niet slaagt, zal Stichting ICAM een collectieve procedure beginnen op grond van artikel 3:305a BW ten behoeve van iedereen van wie persoonsgegevens in de GGD ITsystemen hebben gezeten.

Wij vorderen een schadevergoeding van 500 euro per persoon voor iedereen van wie gegevens in de GGD IT-systemen aanwezig waren. Voor personen van wie vast komt te staan dat hun gegevens daadwerkelijk zijn gestolen en (mogelijk) zijn verhandeld, vorderen wij een vergoeding van 1.500 euro per persoon. In totaal vorderen wij ongeveer 3,25 miljard euro. 

JOUW DEELNAME

Door deelname verklaar je dat jij (en, indien van toepassing, de minderjarige(n) die jij vertegenwoordigt) (i) bij een GGD een coronatest-afspraak hebt gemaakt, (ii) bij een GGD een afspraak hebt gemaakt voor een vaccinatie of (iii) onderdeel bent geweest van een corona bron- en contactonderzoek.

Door deelname verklaar je, in overeenstemming met artikel 37 van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, dat je geen bezwaar hebt tegen het instellen door Stichting ICAM van een collectieve vordering als bedoeld in artikel 3:305a BW of van beroep in een bestuursrechtelijke procedure als belanghebbende in de zin van artikel 1:2 lid 3 Algemene wet Bestuursrecht.

Door deelname verleen je daarnaast aan Stichting ICAM het exclusieve recht, de last, opdracht en volmacht, met recht van substitutie, om jouw belangen te behartigen in verband met het GGD-datalek (op grond van art. 7:400, 7:414 en 3:60 BW), wat onder meer het volgende inhoudt:

  1. Stichting ICAM mag namens jou iedere (rechts)handeling verrichten met als doel het behartigen van jouw belangen in verband met het GGD-datalek;
  2. Stichting ICAM mag namens jou onderhandelen en een schikking sluiten en zo nodig procederen over de GGD-datalek claim. Onder andere mag Stichting ICAM jou vertegenwoordigen in gerechtelijke procedures en in collectieve schikkingsovereenkomsten. Ook mag Stichting ICAM namens jou een individuele procedure starten. Wij mogen zelf kiezen of Stichting ICAM handelt in jouw naam of in naam van Stichting ICAM;
  3. Stichting ICAM mag opt-out verklaringen afleggen in verband met zaken of schikkingen over het GGD-datalek. Dat wil zeggen dat Stichting ICAM kan bepalen of jij zal deelnemen aan bepaalde procedures en of bepaalde rechterlijke uitspraken of schikkingen op jou van toepassing zullen zijn. Als bijvoorbeeld een andere stichting een schikking sluit over het GGD-datalek en wij van mening zijn dat deze schikking niet goed genoeg is, dan kunnen wij jou uitsluiten van die schikking zodat wij jouw belangen zo goed mogelijk kunnen behartigen;
  4. Stichting ICAM mag namens jou iedere gerechtelijke procedure voeren die ze relevant acht voor het bereiken van de doelen in de kwestie GGD-datalek en mag jouw rechten uitoefenen zoals neergelegd in de artikelen 77, 78, 79, 80 en 82 AVG; ze heeft hiermee opdracht van jou om schadevergoeding te vorderen in de zin van artikel 80 lid 1 AVG;
  5. Stichting ICAM kan zelf bepalen welke (gerechtelijke) maatregelen ze neemt, welke vorm ze die geeft, welke strategische keuzes ze daarin maakt en welk tijdpad ze daarbij hanteert. Ook is Stichting ICAM gerechtigd naar eigen bevind van zaken derden in te schakelen bij het voeren van de actie.

Dat je een exclusief recht geeft, betekent dat je dit recht niet meer zelf kunt uitoefenen en niet door een derde kunt laten uitoefenen.

Als je ook deelneemt namens een minderjarige, verklaar je dat jij de wettelijk vertegenwoordiger bent van de betreffende minderjarige en het recht hebt om namens hem/haar deze deelnemersovereenkomst te sluiten. Deze deelnemersovereenkomst is in dat geval ook van toepassing op de deelnemende minderjarige.

JOUW GEGEVENS

Je belooft dat de gegevens die je aan ons opgeeft, juist en volledig zijn. Ook beloof je dat je ons zo snel mogelijk op de hoogte stelt als gegevens wijzigen, zoals je adres- of contactgegevens. Waarschijnlijk kan de Staat vaststellen of jouw persoonsgegevens onderdeel zijn geweest van het GGD-datalek. Als de Staat dat toch niet kan, dan beloof je Stichting ICAM dat je ons op verzoek alle informatie en bewijsstukken zult geven waarmee wij kunnen vaststellen of jouw gegevens onderdeel zijn geweest van het GGD-datalek. Dat moeten we weten om te kunnen bepalen of jij recht hebt op een schadevergoeding.

KOSTEN: NO CURE, NO PAY

Stichting ICAM heeft geen winstoogmerk. De GGD-datalek claim wordt gevoerd op basis van “no cure, no pay”. Alle kosten worden betaald door Stichting ICAM. Je hoeft dus zelf niets te betalen.

Alleen als door de rechter of in een schikking een schadevergoeding wordt toegekend, is Stichting ICAM gerechtigd tot een no cure, no pay-vergoeding. Die vergoeding wordt gebruikt ter dekking van de door Stichting ICAM gemaakte kosten in verband met de juridische en administratieve dienstverlening en de financiering van die kosten en de daaraan verbonden risico’s. Stichting ICAM zal proberen om de no cure, no pay-vergoeding door de gedaagde partijen te laten betalen, zodat je ook die vergoeding niet hoeft te betalen. Als dat niet lukt, zal de no cure, no pay-vergoeding wel door jou betaald moeten worden, maar dus alleen als jij een (schade)vergoeding krijgt toegekend. De no cure, no payvergoeding wordt dan in mindering gebracht op het bedrag dat aan jou wordt uitgekeerd.

Door deze no cure, no pay-systematiek hoef jij geen kosten te maken en loop jij geen (financiële) risico’s door deelname aan deze actie. Stichting ICAM en jij hebben in zekere zin hetzelfde belang bij een goede afloop van de actie en opbrengst van de schadeclaim. Immers, als er een opbrengst is ontvang jij 80% en Stichting ICAM 20%, dus zowel jij als Stichting ICAM zijn gebaat bij succes. 

De no cure, no pay-vergoeding bedraagt 20% van het behaalde resultaat. Onder "behaald resultaat" valt alles wat je inzake het GGD-datalek ontvangt. Als een vergoeding in natura wordt ontvangen, wordt het percentage berekend over de waarde van die vergoeding.

Indien de totale aan Stichting ICAM toekomende no cure, no-pay-vergoeding het bedrag overstijgt dat Stichting ICAM aan kosten (waaronder financieringskosten) heeft gemaakt, dan zal 10% van dat overschot ten goede komen aan Stichting ICAM voor toekomstige collectieve belangenbehartiging op het gebied van massaschade. Dit is gemaximeerd op een bedrag van € 150.000,-. Het restant van een eventueel overschot zal naar rato worden verdeeld onder alle gedupeerden van het GGD-datalek, waarbij eerst de Deelnemers zullen worden gecompenseerd voor de eventueel door hen betaalde no cure, no pay-vergoeding. Dit is in overeenstemming met uitwerking 2 van Principe II van de Claimcode.

Het is mogelijk dat er meerdere initiatieven gaan lopen en dat niet kan worden vastgesteld of het behaalde resultaat (mede) komt door de inspanningen van Stichting ICAM. Om die reden is de no cure, no pay-vergoeding bij succes te allen tijde verschuldigd, ongeacht waardoor het resultaat uiteindelijk wordt behaald. 

Je stemt er onherroepelijk mee in dat de no cure no pay-vergoeding rechtstreeks zal worden uitbetaald aan Stichting ICAM of een door ons ingeschakelde derde. Als een eventueel behaald resultaat rechtstreeks aan jou wordt betaald, zul je de no cure no pay-vergoeding binnen veertien dagen na ontvangst van het behaalde resultaat aan Stichting ICAM overmaken. Stichting ICAM mag eventuele vorderingen die ze op jou verkrijgt, verrekenen met eventuele betalingen van of namens Stichting ICAM aan jou.

BEËINDIGING VAN DEZE OVEREENKOMST

Indien je dat wilt, kun je zonder opgaaf van redenen deze deelnemersovereenkomst opzeggen en je deelname beëindigen via dit webformulier. Dat kan kosteloos binnen veertien (14) dagen na akkoord. Ook daarna kun je deze overeenkomst zonder opgaaf van redenen opzeggen, maar dan blijf je vanwege de door Stichting ICAM uitgevoerde werkzaamheden en genomen risico’s wel de no cure, no pay-vergoeding verschuldigd over ieder behaald resultaat dat je inzake het GGD-datalek op enig moment ontvangt. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 7:423 lid 2 BW, eindigt deze overeenkomst niet door de dood, ondercuratelestelling of faillissement van de deelnemer of het ten aanzien van de deelnemer van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen. Stichting ICAM is op ieder moment gerechtigd om haar werkzaamheden en deze overeenkomst te beëindigen, in welk geval ze geen aanspraak meer zal maken op de no cure no payvergoeding. 

GEEN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

Stichting ICAM zal zich er redelijkerwijs voor inspannen om haar doelstellingen te bereiken. Wij kunnen echter geen gunstige uitkomst garanderen. Stichting ICAM, de leden van haar bestuur en raad van toezicht, haar adviseurs, haar advocaten en de financier zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die jij mocht lijden in verband met deze overeenkomst, de GGD Datalek Claim, eventuele onderhandelingen of de uitvoering van een schikking door of namens Stichting ICAM, behoudens in het geval van opzet of grove schuld.

OVERIG

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst zullen worden behandeld door de bevoegde rechter in Amsterdam.

Stichting ICAM heeft het recht deze overeenkomst eenzijdig te wijzigen, waarover je tijdig en deugdelijk zal worden geïnformeerd. Mocht de overeenkomst wezenlijk wijzigen in jouw nadeel, dan heb je het recht de overeenkomst te beëindigen zonder verder nog ergens toe verplicht te zijn.

Stichting ICAM heeft het recht deze overeenkomst aan een derde over te dragen, zonder dat daarvoor enige nadere toestemming is vereist.

Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Stichting ICAM. Jij kan geen andere natuurlijke of rechtspersoon dan Stichting ICAM tot nakoming aanspreken of schadeplichtig stellen. Personen die professionele werkzaamheden verrichten ten behoeve van Stichting ICAM, handelen bij de uitoefening van hun werkzaamheden uitsluitend voor rekening en risico van Stichting ICAM. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

STICHTING ICAM

Stichting ICAM is een onafhankelijke non-profit belangenorganisatie. De stichting is gevestigd aan de

Maliesingel 17, 3581 BD, te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84597275. Meer informatie over Stichting ICAM, ons bestuur, de raad van toezicht en onze doelen, kunt u vinden via www.stichtingicam.nl. Daar kunt u ook onze verdere contactgegevens vinden.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram